Praktijk Winnie Hendriks

Psychotherapie Seksuologie Relatietherapie

Behandeltarieven Praktijk Winnie Hendriks

Voor 2022 heb ik geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit kan consequenties hebben voor de mate waarin uw behandeling al of niet wordt vergoed.

Ik raad u aan een restitutiepolis af te sluiten die 100% van het NZa-tarief vergoedt. U bent in dat geval vrij uw eigen hulpverlener te kiezen, dus ook degene die geen contract hebben met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar is dan verplicht deze behandeling te vergoeden.

Heeft u een naturapolis (als basispakket) dan vergoedt de verzekeraar in dat geval 54% tot 80% van de nota. Bij een restitutiepolis vergoedt de zorgverzekeraar 100% van de nota. Let op dat niet alle verzekeringen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit hanteren maar ‘marktconform’ welke een aantal procent lager ligt. De maximale tarieven voor de GGZ worden jaarlijks vastgesteld door de NZa. 

De therapie wordt alleen vergoed als u een verwijsbrief heeft van een arts.

 1. Tarieven
  Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb
  afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa
  vastgestelde, maximumtarieven voor de psychotherapeut (pagina 4).

 1. Tarief overig (zorg)product
  Er zijn behandelingen en problemen die helaas niet meer onder verzekerde zorg vallen
  (Overig Zorg Product) en dus niet meer worden vergoed door zorgverzekeraars. Deze worden daarom rechtstreeks bij u gedeclareerd. Het maximum tarief voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2022 €117,33 per sessie (45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd). Het tarief in mijn praktijk is 100% van dit maximumtarief (pagina 7).

   

 1. Tarief zelfbetaler

U kunt ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen, steeds meer mensen doen dit. Voordeel van de behandeling zelf bekostigen is dat er niet verplicht een diagnose wordt gesteld en doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Nadeel is dat u de rekening achteraf niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Ik hanteer voor zelfbetalers hetzelfde tarief als voor het ovp-tarief (overig zorgproduct), vastgesteld door de NZa, €117,33 per sessie (45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd) (pagina 7). 

 1. Voorwaarden en tarief no-show:
  Het tarief voor no-show is: €50 per gemiste afspraak. Zie Artikel 2 van de betalingsvoorwaarden.


Algemene betalingsvoorwaarden praktijk

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen Winnie Hendriks (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt(e).

Artikel 2

No-show: afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd om de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt(e) in rekening te brengen. Voor een no-show wordt 50 euro in rekening gebracht. Dit betekent dat de patiënt(e) buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt( e) zelf betalen en kan niet ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

 

Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt(e) gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt(e) binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

 

Artikel 4
Indien de patiënt(e) het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald dan krijgt de patiënt(e) een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. 

 

Artikel 5
Voldoet de patiënt (e) binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 6
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt (e). De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van 25,00 euro.

 

Artikel 7
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt (e) aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.