Praktijk Winnie Hendriks

Psychotherapie Seksuologie Relatietherapie

Psychotherapie

2022 – Zorgprestatiemodel

Sinds 1 januari 2022 is in Nederland een nieuw bekostigingsstelsel ingevoerd voor de GGZ; het ‘Zorgprestatiemodel’. Meer informatie kunt u vinden in deze folder. Alle tarieven en procedures van het Zorgprestatiemodel zijn door de overheid vastgesteld. Ze zijn hetzelfde voor vrijgevestigde praktijken en voor grote GGZ-organisaties. 

In het Zorgprestatiemodel wordt elk contactmoment afzonderlijk gefactureerd. Dit geldt zowel voor een gesprek op de praktijk, een telefonisch gesprek of voor contact per mail. Wanneer op een dag meerdere contactmomenten hebben plaatsgevonden, dan wordt de totale tijdsduur opgeteld en verwerkt in één consult op de factuur. U zult per kwartaal een verzamelfactuur van mij ontvangen. Hier kunt u de verschillende tarieven vinden (v00r 2024). 

Een verplichte procedure binnen het Zorgprestatiemodel is de zorgvraagtypering. Hiertoe dient voorafgaand aan de behandeling een vragenlijst te worden ingevuld over het functioneren van de cliënt. De zorgvraagtypering dient uitsluitend ter doorontwikkeling van het Zorgprestatiemodel en heeft geen consequenties voor u.

Vergoeding

De kosten voor psychotherapie worden in principe vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, mits u bent doorverwezen door uw huisarts en over een geldige verwijsbrief beschikt. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Dan is een verwijsbrief niet nodig.

Samen met u bespreken we in het kennismakingsgesprek wat de (verwachte) kosten zijn van uw behandeling, hoe deze gefactureerd worden en wat de betalingsvoorwaarden zijn. Pas na overeenstemming zullen we een intakegesprek inplannen.

Geen contracten met zorgverzekeraars

Ik heb bewust geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent voor u dat het van uw polis-type afhangt hoeveel procent u van de factuur vergoed krijgt. 

Binnen de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Wanneer u een zuivere restitutiepolis (vrije zorgkeuze) heeft, wordt uw behandeling meestal 100% vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor een overzicht van zuivere restitutiepolissen (in de tabel op de site, de derde kolom “Zuivere restitutiepolis”) zie www.contractvrijepsycholoog.nl.    Let op: zorgverzekeraars vergoeden vaak een percentage van het ‘gemiddeld gecontracteerd tarief’. Op mijn factuur staat het NZa tarief (tarief vastgesteld door de overheid). Ga dus na bij uw verzekeraar of ze 100% van het ‘NZa tarief’ vergoeden.

Bij een naturapolis ligt de vergoeding tussen de 53% en 80%. Als u een naturapolis hebt en het voor u niet mogelijk is om een gedeelte zelf te betalen zou u kunnen overwegen om in het nieuwe jaar een restitutiepolis af te sluiten en u dan aan te melden.

Het advies is om een restitutiepolis af te sluiten voor 2024!

In alle gevallen wordt een beroep gedaan op het eigen risico. In 2024 is dit in de meeste gevallen € 385,-.

Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar wat u vergoedt krijgt en wat de voorwaarden zijn om deze vergoeding te krijgen, zodat u weet waar u aan toe bent.

Voor meer informatie kunt u kijken op LVVP.infowww.contractvrijepsycholoog.nl, en bij uw eigen zorgverzekeraar.

Betaling

U krijgt aan het einde van elk kwartaal een factuur. Deze factuur dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding die u van hen zult ontvangen is afhankelijk van de gekozen zorgverzekering.

Seksuologie en Relatietherapie

Over het algemeen worden behandelingen van uitsluitend seksuele klachten niet tot nauwelijks vergoed door verzekeringen. Maar een aantal zorgverzekeraars vergoedt wel een deel vanuit de aanvullende verzekering. Ik raad u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en navraag te doen of uw behandeling vergoed wordt. Kijk ook op www.nvvs.info voor meer informatie.

Een consult à 45 minuten kost €100,-

Vergoeding van hulp bij seksuele problemen vanuit de basisverzekering is alleen mogelijk indien er een verwijzing is naar de GGZ  en er sprake is van een parafilie (bijv. fetisjisme), genderidentiteitstoornis, hyperseksualiteit óf als er seksuele problemen zijn die samengaan met, of het gevolg zijn van andere psychische klachten. In dit geval gelden de NZa tarieven.

Ook relatieproblematiek wordt niet vergoed, tenzij er tegelijkertijd sprake is van een andere diagnose, zoals een angststoornis, een depressieve stoornis of een persoonlijkheidsstoornis. In dit geval gelden de NZa tarieven. 

In alle andere gevallen kost een consult relatietherapie à 60 minuten €130,-

Betaling vindt plaats middels een factuur welke u binnen 14 dagen dient te voldoen.

Onverzekerde zorg

Bepaalde klachten vallen niet onder verzekerde zorg. Het gaat bijvoorbeeld om een aanpassingsstoornis, burn-out klachten, rouw, identiteitsproblemen en levensfaseproblemen. Deze klachten kunnen wel bij mij behandeld worden, maar worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Deze moet u dus zelf betalen.

Voor onverzekerde zorg hanteer ik een vast uurtarief (Niet-basispakketzorg consult), vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa, 2024) van €131,82 (45 min directe tijd en 15 min verslaglegging).

Mocht u geen declaratie willen indienen bij de zorgverzekeraar en/of u wilt geen gebruik maken van een verwijzing via de huisarts, om welke reden dan ook, dan hanteer ik hiervoor ook dit vaste uurtarief.

Betaling vindt plaats middels een factuur welke u binnen 14 dagen dient te voldoen.

Annuleren afspraak

Gemaakte afspraken zijn bindend. Alleen voor afspraken die eerder dan 48 uur van tevoren worden afgezegd of verplaatst zal ik geen kosten van de sessie in rekening brengen.