Praktijk Winnie Hendriks

Psychotherapie Seksuologie Relatietherapie

PRIVACYSTATEMENT

Praktijk Winnie Hendriks, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80843263, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk Winnie Hendriks met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Winnie Hendriks persoonsgegevens verwerkt: 

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Praktijk Winnie Hendriks;
 3. bezoekers van nl
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Praktijk Winnie Hendriks
 5. alle overige personen die met Praktijk Winnie Hendriks contact opnemen of van wie Praktijk Winnie Hendriks persoonsgegevens verwerkt.


2. Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk Winnie Hendriks verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens beeld/geluidsopnames worden gemaakt van psychotherapie gesprekken.

3. Doeleinden verwerking

Praktijk Winnie Hendriks verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.


4.Rechtsgrond

Prakijk Winnie Hendriks verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.


5. Verwerkers

Praktijk Winnie Hendriks kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Winnie Hendriks persoonsgegevens verwerken. Praktijk Winnie Hendriks sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk Winnie Hendriks deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Winnie Hendriks deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Praktijk Winnie Hendriks geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Winnie Hendriks ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Praktijk Winnie Hendriks bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Winnie Hendriks hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;


9.Wijzigingen privacystatement

Praktijk Winnie Hendriks kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Winnie Hendriks gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10.Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Praktijk Winnie Hendriks te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Winnie Hendriks door een e-mailbericht te sturen naar info@winniehendriks.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Winnie Hendriks persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Winnie Hendriks door een e-mailbericht te sturen naar info@winniehendriks.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).